Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen schoonheidsinstituut Beautique en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

2. Verplichtingen van het schoonheidsinstituut

Beautique staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten. Het schoonheidsinstituut zal u als klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Betaling

De prijzen van producten worden vermeld in het salon en prijzen van behandelingen worden vermeld op de online boeking en in de bevestigingsmails. De vermelde prijzen zijn in euro, inclusief btw en onder voorbehoud van wijzigingen. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd of voor zolang de voorraad strekt. U dient als klant direct na de behandeling of de aankoop van producten de betaling contant te voldoen.

4. Afspraken

Wanneer u als klant verhinderd wordt dient u de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak. Wanneer u als klant de afspraak later dan 24 uur voor de afspraak annuleert, mag Beautique tot het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen en een voorschot aanrekenen bij het maken van een volgende afspraak. Wanneer u als klant te laat komt, mag Beautique de afspraak inkorten met de verloren tijd of de afspraak annuleren en toch tot het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen.

5. Garantie

Beautique biedt u als klant 7 dagen garantie op uw behandeling. Deze garantie geldt echter niet, wanneer: 1 u andere producten heeft gebruikt, dan die door Beautique zijn aanbevolen. 2 u de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.

6. Klachten

Wanneer u als klant een klacht heeft over een behandeling of een product, dan dient u dit zo spoedig mogelijk, maar zeker binnen 5 werkdagen, schriftelijk of per mail te melden aan het schoonheidsinstituut. Beautique zal binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht. Is een klacht gegrond, dan zal Beautique de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. U kan als klant echter nooit het betaalde bedrag terug vorderen.

7. Beschadiging & diefstal

Wanneer u als klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidsinstituut beschadigt, dan heeft Beautique het recht om een schadevergoeding te eisen. Diefstal wordt altijd bij de politie gemeld.

8. Behoorlijk gedrag

U dient zich als klant in het schoonheidsinstituut te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer u na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft Beautique het recht om u de toegang tot het salon te weigeren. Beautique verleent GEEN erotische massages. Aanvraag hiervoor wordt niet op prijs gesteld en de behandeling zal accuut worden stopgezet.

9. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, teksten en afbeeldingen zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Beautique of rechthoudende derden.

10. Aansprakelijkheid

Beautique levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig en juist zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Het schoonheidsinstituut kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van onjuiste informatie.

11. Privacy

Beautique hecht belang aan uw privacy. In het geval u om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, zullen deze enkel gebruikt worden om u te kunnen contacteren of om een correcte behandeling uit te kunnen voeren.